ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยDecision support system for adaptive sourcing and inventory management in small and medium-sized enterprises
2ผลงานวิจัยA simulation-optimization approach for adaptive manufacturing capacity planning in small and medium-sized enterprises
3ผลงานวิจัยIdea selection of new service for courier business: The opportunity of data analytics
4ผลงานวิจัยThe role of lean sustainable logistics in business operations
5ผลงานวิจัยDefining smes’ 4.0 readiness indicators
6ผลงานวิจัยMatching consignees/shippers recommendation system in courier service using data analytics
7ผลงานวิจัยThe role of smart technology in sustainable agriculture: A case study of wangree plant factory
8ผลงานวิจัยThe impact of delay affecting airport efficiency: Sustainability perspective
9ผลงานวิจัยEvaluation of air cargo connectivity and policy in Thailand
10ผลงานวิจัยTrends and future directions in sustainable development
11ผลงานวิจัยIntegrating sustainable development, lean, and logistics concepts into a lean sustainable logistics model
12ผลงานวิจัยFactors affecting green supply chain operational performance of the Thai auto parts industry
13ผลงานวิจัยForecast of off-season longan supply using fuzzy support vector regression and fuzzy artificial neural network
14ผลงานวิจัยConfirmation and evaluation of performance measurement model for the Thai frozen shrimp chain
15ผลงานวิจัยPositive influence of green supply chain operations on Thai electronic firms’ financial performance
16ผลงานวิจัยSustainability performance measurement framework for supply chain management
17ผลงานวิจัยApplication of value chain management to longan industry
18ผลงานวิจัยUsing Monte Carlo simulation to refine emergency logistics response models: A case study