ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พฤษภ์  บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยDAHS: a distributed data-as-a-service framework for data analytics in healthcare
2ผลงานวิจัยReliable cluster on uncertain multigraph
3ผลงานวิจัยImpact of minimum-cut density-balanced partitioning solutions in distributed webpage ranking
4ผลงานวิจัยiDBP: A Distributed Min-Cut Density-Balanced Algorithm for Incremental Web-Pages Ranking

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261200Object Oriented Programmingปริญญาตรี