ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยCryo-imaging of Stem Cell Biodistribution in Mouse Model of Graft-Versus-Host-Disease
2ผลงานวิจัยSpleen Tissue Segmentation Algorithm for Cryo-Imaging Data
3ผลงานวิจัยHuman multipotent adult progenitor cells effectively reduce graft-vs-host disease while preserving graft-vs-leukemia activity
4ผลงานวิจัยWhite Pulp Segmentation Algorithm for Mouse Spleen Cryo-imaging Data Using U-Net
5ผลงานวิจัยBiliary Tract Autofluorescence Cleaning for Liver Cryo-imaging Data
6ผลงานวิจัยPulmonary Artery Visualization for Computed Tomography Angiography Data of Pulmonary Embolism

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1261217โครงสร้างข้อมูลสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ปริญญาตรี