ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง(เทียบตำแหน่งทางวิชาการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1วิจัยชื่อเรื่องวิจัย  Ganoksin Yasueb and Sulak Sumitsawan. (2017). “Photocatalytic Oxidation by Titanium Dioxide Doped Nitrogen under UV Light and LED Light”. 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, The Twin Towers Hotel, Bangkok, Thailand, May 17-18, 2017.)
2วิจัยชื่อเรื่องวิจัย  ชัยวัฒน์ นวลจันทร์ โกวิท สุวรรณหงส์ และสุลักษณ์ สุมิตสวรรค์. 2560. “การบำบัดจุลินทรีย์บนพื้นผิวด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชั่น”. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 17-18 พฤษภาคม 2560.
3วิจัยชื่อเรื่องวิจัย  กล้าณรงค์ อินต๊ะวงศ์ โกวิท สุวรรณหงส์ และสุลักษณ์ สุมิตสวรรค์. 2558. “การศึกษาประสิทธิภาพฟิล์ม TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลูอีนในอากาศโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชั่น”. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 4. หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 29-30 มกราคม 2558.

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1283421วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา (มหาวิทยาลัยพะเยา)ปริญญาตรี