ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา  นาคเขียว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา  นาคเขียว
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยSelf-learning differential evolution algorithm for scheduling of internal tasks in cross-docking
2ผลงานวิจัยPerformance Comparison between Particle Swarm Optimization and Differential Evolution Algorithms for Postman Delivery Routing Problem
3ผลงานวิจัยStochastic Internal Task Scheduling in Cross Docking Using Chance Constrained Programming
4ผลงานวิจัยIntegrating Scheduling with Optimal Sublot for Parallel Machine with Job Splitting and Dependent Setup Times
5ผลงานวิจัยTruck scheduling problems in the cross docking network
6ผลงานวิจัยComparison of particle swarm optimization and differential evolution for aggregators’ profit maximization in demand response system
7ผลงานวิจัยTruck scheduling in multi-door cross docking terminal by modified particle swarm optimization

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255323การประกันคุณภาพเบื้องต้นปริญญาตรี
2265706การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจบัณฑิตศึกษา