ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  ปงธิยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  ปงธิยา
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

  ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยLayout Design of Outpatient Department: Simulation Study and Implementation
2ผลงานวิจัยSelection of Temperature Screening Methods for COVID-19 by Fuzzy TOPSIS Technique
3ผลงานวิจัยWarehouse Layout Design: Drinking Water Factory
4ผลงานวิจัยApplication of Simulation Technique in Improvement of Intra-hospital Patient Transfer: A Provincial Hospital Center in Northern Thailand
5ผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดสินใจสองระดับเพื่อการจัดการระบบสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาร้านขายส่ง จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1255251การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาปริญญาตรี