ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  สุทธกูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยNumerical study on bending response of auxetic 2D-lattice plates
2ผลงานวิจัยEffects of shear deformation of struts in hexagonal lattices on their effective in-plane material properties
3ผลงานวิจัยMaterial behavior of 2D steel lattices with different unit-cells patterns
4ผลงานวิจัยAppropriate forming conditions for hydroxyapatite-bioactive glass compact scaffold
5ผลงานวิจัยDesign of frame-like periodic solids for isotropic symmetry by member sizing

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1254211กลศาสตร์ของวัสดุแข็ง 1ปริญญาตรี