ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  พิทักษ์กิจนุกูร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อนุสาขา วิศวกรรมการจัดการข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  พิทักษ์กิจนุกูร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์
ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อนุสาขา วิศวกรรมการจัดการข้อมูล
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566
ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ