ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

                      โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยAnalysis of Aeration Rate and Bubble Characterizations with Different Diffusers
2ผลงานวิจัยThe Determination of Soil Infiltration Rate of Urban Bioretention Design Process in Chiang Mai, Thailand
3ผลงานวิจัยAdsorption of Fluoride onto Acid-Modified Low-Cost Pyrolusite Ore: Adsorption Characteristics and Efficiencies

เอกสารประกอบการสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับ
1253318วิศวกรรมการประปาและการออกแบบปริญญาตรี