ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ลำดับประเภทผลงานชื่อผลงาน
1ผลงานวิจัยEnhanced photoactivity and selectivity over BiOI-decorated Bi2WO6 microflower for selective oxidation of benzylamine: Role of BiOI and mechanism
2ผลงานวิจัยBoosting photocatalytic coupling of amines to imines over BiOBr: Synergistic effects derived from hollow microsphere morphology
3ผลงานวิจัยTuning product selectivity and visible-light-driven activity in oxidative coupling of amines to imines: A case study of BiOIxCl1−x photocatalyst
4ผลงานวิจัยEffect of exposed facets of bismuth vanadate, controlled by ethanolamine, on oxidative coupling of primary amines
5ผลงานวิจัยTuning the Dielectric Constant and Surface Engineering of a BaTiO3/Porous PDMS Composite Film for Enhanced Triboelectric Nanogenerator Output Performance
6ผลงานวิจัยNatural sunlight driven photocatalytic coupling of primary amines over TiO2/BiOBr heterojunction
7ผลงานวิจัยSimple preparation of nitrogen-doped TiO2 and its performance in selective oxidation of benzyl alcohol and benzylamine under visible light
8ผลงานวิจัยPhotocatalytic activity enhancement of gC3N4/BiOBr in selective transformation of primary amines to imines and its reaction mechanism
9ผลงานวิจัยPhotocatalytic efficiency improvement of Z-scheme CeO2/BiOI heterostructure for RHB degradation and benzylamine oxidation under visible light irradiation
10ผลงานวิจัยHighly dispersed porous polydimethylsiloxane for boosting power-generating performance of triboelectric nanogenerators

เอกสารประกอบการสอน/คำสอน

ลำดับรหัสวิชารายวิชาระดับจำนวนหน้า
1252232อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ปริญญาตรี156
2252235วงจรอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมปริญญาตรี27
3252281พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายปริญญาตรี92