อาจารย์วิศวฯไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็น ขรก.ดีเด่น 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (กลุ่มที่ 1 : ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง / ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ) โดยเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานและผลงานอันได้รับการยอมรับจากชุมชนและแวดวงวิชาการ ได้รับรางวัลยกย่องทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์ซอฟท์แวร์ทางการแพทย์จากองค์ความรู้ที่มีและถูกนำไปใช้จริงในสถานพยาบาล ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาลทรวงอก ศูนย์มะเร็งลำปาง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โรงพยาบาลช้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นการบริการสังคมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

[caption id="attachment_10094" align="aligncenter" width="576" caption="คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี"]คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี[/caption]]]>