เชิญชวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินการบริหารงานของ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ

ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ) ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกของวาระการดำรงตำแหน่ง (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2557) โดยได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินออนไลน์ และส่งลิงค์ไปยังอีเมลล์ของทุกท่านเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและลดการใช้เอกสาร เนื่องจากมีผู้เข้าทำการประเมินเป็นจำนวนน้อย จึงทำให้ไม่สามารถประมวลผลได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้าทำการประเมินฯ ด้านล่างนี้ (หากไม่สามารถแสดงแบบสอบถามด้านล่าง สามารถเข้าได้ที่ http://goo.gl/5kr5ka)   ทั้งนี้ กรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ทำการประมวลผลแล้วเสร็จตามกรอบเวลา และจะได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

 ]]>