วิศวฯ เกี่ยวมือพันธมิตร เดินหน้าส่งต่อนวัตกรรมด้านการเกษตร แก้ปัญหายากจนบนดอยสามหมื่น

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด และความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เดินหน้าโครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย (ครอบคลุมทั้ง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และแม่ฮ่องสอน)

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าโครงการฯ และ ดร.สามารถ สุมโนจิตราภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปยังชุมชนดอยสามหมื่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบแห้งผลไม้สำหรับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” พร้อมสอนการใช้เครื่องอบแห้งผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซ LPG รวมถึงเครื่องสีข้าว ที่มอบไว้ ณ  บ้านดอยช้าง นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องเครื่องอบแห้งผลไม้ฯ ที่ได้ส่งมอบให้บ้านน้ำรู เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ตลอดจนติดตามผลการใช้งานของเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วแดงที่ได้มอบให้ชุมชนเพิ่มเติมด้วย (รูปภาพประกอบเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1022 )]]>