วิศวฯ จัด “เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน 2555”

วิศวฯ จัด “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2555”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการ 2554 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่บุคลากรที่ได้สละแรงกาย แรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีตลอดมาจนครบวาระการทำงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง สัตโยภาส ,รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ธงไชย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชาวุธ จารุตามระ นอกจากนี้เป็นบุคลากรจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คือ นายยิ่งศักดิ์ ศรีมารัตน์ พนักงานช่าง และนายสุทัศน์ ปวงคำ พนักงานสถานที่ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 09.00-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. [caption id="attachment_1049" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ จัด “เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน 2555”"]วิศวฯ จัด “เกียรติคุณ...ความดีที่ยั่งยืน 2555” [/caption] ]]>