วิศวฯ มช. จัดเสวนา share & learn 21st century for engineering

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเสวนา “share & learn 21st century for engineering” พัฒนาองค์ความรู้และแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) การเสวนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการกลยุทธ์ “โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  มีองค์ความรู้และแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อันเป็นไปตามนโยบายของ มช. ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะแหงอนาคตใหม (21st Century Skills) เปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ต่อไป “share & learn 21st century for engineering” ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร เป็นประธานเปิดการเสวนา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. โดยมีคณาจารย์ของคณะฯ ที่เข้าร่วม “โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21” ของมช. มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) ,รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล (วิศวกรรมเครื่องกล) และ ดร.เวชยันต์ รางศรี (วิศวกรรมเครื่องกล) โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นผู้ดำเนินรายการ]]>