นศ.ป.โท วิศวฯเครื่องกล ส่งผลงาน การควบคุมแรงรับน้ำหนักผู้ป่วยในระบบหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน คว้ารางวัลบทความดีเด่น จาก ME-NETT 2015

นายพงษ์ศิริ เขียวแสงใส  นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รศ.ดร. ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลบทความดีเด่นสาขา Dynamic System, Robotic and Control จากงานวิจัยเรื่อง Force Control of a Body Weight Support System in a Gait Training Robot การควบคุมแรงรองรับน้ำหนักผู้ป่วยในระบบหุ่นยนต์ช่วยฝึกเดิน ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : The 29TH Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT) วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จ.นครราชศรีมา 

ME-NETT เป็นการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จ.นครราชศรีมา]]>