อ.วิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัล Good Practices การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ กลุ่มวิทย์-เทคโนฯ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่แบบ Problem based learning และ Analyze case studies กระบวนวิชาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.  ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งได้รับมอบรางวัลเมื่อวันพุธที่ 15 ก.ค.58 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานดังกล่าวในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการสอนแบบใหม่และเผยแพร่แก่ทุกส่วนวิชาการ อันก่อให้เกิดการปรับใช้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

*ขอบคุณภาพจาก  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.

]]>