มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะปิดระบบโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงเลขหมาย 053-94xxxx

ข้อมูลอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=1285

]]>