ทีมวิจัย Biomed มช. ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICISCA 2015 ที่ประเทศมาเลเซีย

ทีมวิจัยจากศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Biomedical Engineering Center: BMEC) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และนางสาวอุษณีย์ อภิจันทรางกูร นักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัสนักศึกษา 540635903 ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความ “Automatic White Blood Cell Detection in Low Resolution Bright Field Microscopic Imagesในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Information, System and Convergence Applications 2015 (ICISCA 2015) เมื่อวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2558 ณ Kuala Lumpur, Malaysia

ผลงานวิจัยนี้ เป็นการใช้เทคนิคด้านการประมวลภาพดิจิตอลในการนับเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ในภาพจากกล้องจุลทรรศน์ วิธีการที่นำเสนอจะพิจารณาเซลเม็ดเลือดขาวในภาพ Bright Field ที่ความละเอียดต่ำ ซึ่งวิธีการนับแบบอัตโนมัตินี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ และยังมีประโยชน์ในการใช้ร่วมกับภาพฟลูออเรสเซนต์ในการนับลิมโฟไซต์ชนิด CD4+ แบบอัตโนมัติโดยใช้รูปภาพอีกด้วย]]>