นักศึกษาปริญญาโทวิศวฯ ได้รับรางวัล “Good Oral Presentation” จากงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ ๔

นักศึกษาปริญญาโทวิศวฯ ได้รับรางวัล “Good Oral Presentation” จากงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ ๔

นายวสันต์ พุฒิพุทธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอปากเปล่าระดับดี­­(Good Oral Presentation) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและบริการวิชาการเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษา ภายใต้หัวข้อ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จากงานการประชุมสัมมนา เชิงวิชาการครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [caption id="attachment_1103" align="aligncenter" width="700" caption="นักศึกษาปริญญาโทวิศวฯ ได้รับรางวัล “Good Oral Presentation” จากงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ ๔"]นักศึกษาปริญญาโทวิศวฯ ได้รับรางวัล “Good Oral Presentation”  จากงานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ ๔ [/caption]  ]]>