อาจารย์ วิศวฯ มช.คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ วิศวฯ มช.คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เรื่องชุดทดลองวงจรเรียงกระแสแบบควบคุมเฟส สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 1 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา [caption id="attachment_1109" align="aligncenter" width="510" caption="อาจารย์ วิศวฯ มช.คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ"]อาจารย์ วิศวฯ มช.คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ[/caption]]]>