อ.วิศวฯ รับรางวัล คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”   ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากคณะกรรมการรางวัลไทย และมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง 

คณะกรรมการรางวัลไทยร่วมกันพิจารณามอบ รางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน”แก่อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยรางวัลฯ สาขาวิศวกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ จอมภักดี ข้าราชการบำนาญ และ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลฯ สาขาการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลและองค์กรที่สร้างประโยชน์  ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ         เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สาธารณะชน  โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีองคมนตรี  ฯพณฯ           นายอำพล เสนาณรงค์  เป็นประธาน

ขอบคุณภาพจาก อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ      

[gallery link="file" order="DESC" columns="5" orderby="title"]]]>