ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ในระบบ CMU-SIS ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 16พ.ย. ถึง 15ธ.ค.58 นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ที่ http://sis.cmu.ac.th/ การเข้าระบบ CMU-SIS ให้ Login โดยใช้ e-mail @cmu.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบฯได้ ให้ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบสำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาที่ขอ IT Account ใหม่ ที่ http://mis.cmu.ac.th/cmumis/App_General/StdRegistration.aspx สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานนโยบายและแผนฯ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 053-942043 และ 053-944108 [caption id="attachment_11449" align="aligncenter" width="614" caption="ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558"]ขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำปีภาคการศึกษา 1/2558[/caption]]]>