วิศวฯ มช.รับเงินระดมทุนจากศิษย์เก่า สนับสนุนโครงการNew Campus

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเงินบริจาคจำนวนเก้าหลัก ใน Engineers Soul 2015 งานรวมรุ่นน้องพี่ศิษย์เก่าวิศวฯ มช. ที่นักศึกษาเก่าระดมทุนร่วมกัน ในนามสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อใช้พัฒนาคณะฯ ในระยะยาว ตามโครงการ New Campus โดยใช้ศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ New Campus จากการระดมทุนของนักศึกษาเก่า ซึ่งร่วมใจกันสนับสนุนเงินเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะฯ โดยมอบเงินบริจาคในนามสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงินจำนวน 109,840,093.89 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558  ในงานรวมศิษย์เก่าประจำปี Engineers Soul ณ หอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ เพื่อใช้ประโยชน์ตามโครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในการใช้ศักยภาพของนักศึกษาเก่ามาพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และด้านกายภาพ

 New Campus เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นโครงการนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยทาง มช.เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความปรารถนาดีจากศิษย์เก่าอันมีต่อสถานศึกษาที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาไว้ จึงให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2569) เป้าประสงค์ คือ เชิญชวนนักศึกษาเก่าที่มีศักยภาพและสมัครใจเข้าร่วมพัฒนาคณะฯ โดยให้ผู้มีประสบการณ์เป็น “นายช่าง” ในทางวิชาชีพ มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญแก่ นศ. ปัจจุบัน รวมไปถึงช่วยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อรองรับตลาดงานสายวิศวกรรม ซึ่งขณะนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่สาขาวิศวกรรมโยธา นอกเหนือจากนั้นยังครอบคลุม ความร่วมมือไปถึงกาพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบกายภาพทั้งส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขยาย ตลอดจนปรับปรุงส่วนที่มีอยู่เดิม โดยอยู่ภายใต้ผังแม่บทที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ ทั้งนี้ส่วนของการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการฯ จะมาจากทั้งนักศึกษาเก่าที่มีศักยภาพและความพร้อม รวมไปถึงองค์กร ห้างร้านต่าง ๆ ที่มีจิตกุศลด้วย]]>