อาจารย์วิศวฯ เครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก สนพ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัลระดับดีเด่น จากทั้งหมด 6 รางวัล ในการสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เวทีของนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ [caption id="attachment_11517" align="aligncenter" width="614" caption="อาจารย์วิศวฯ เครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก สนพ."]อาจารย์วิศวฯ เครื่องกลคว้าสองรางวัลจาก สนพ.[/caption] ทั้งสองรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลความคิดสร้างสรรค์การอนุรักษ์พลังงาน จากการนำเสนอโครงการศึกษาแนวทางการลดแรงต้านอากาศของรถบรรทุกหนึ่งตันดัดแปลง ผลที่เด่นชัดจากการศึกษา คือ สามารถประหยัดต้นทุนได้ 25 สตางค์ต่อกิโลเมตร และอีกรางวัลคือ รางวัลส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดพลังงานทดแทน จากโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณหภูมิสูง(เซรามิก) ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มได้ปีละ 36 ตัน (เป็นเงิน 1 ล้านบาทต่อปี) ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย อันก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ และเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

]]>