วิศวฯ เปิดบ้านช้างเหล็ก Entaneer Open House #10

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Entaneer Open House #10 โครงการเปิดบ้านวิศวกร ครั้งที่ 10 เปิดโอกาสแก่นักเรียน ม.5 ให้เรียนรู้แนวทางในการเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย  และรู้จัก “วิศวฯ มช.” มากขึ้นพร้อมพบวิทยากรผู้ชำนาญทางวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียนภายในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Entaneer Open House #10 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม 2558 เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำและชี้แนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณะ ฯ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการงานร่วมกับผู้อื่นแก่นักศึกษาของชมรม ฯ ตลอดระยะเวลาของค่ายเปิดบ้านวิศวกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักสาขาวิชาต่าง ๆ  ของ “วิศวฯ มช.” โดยเรียนรู้ว่าแต่ละสาขาวิชานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร และสามารถไปประกอบอาชีพได้ในด้านใดเมื่อสำเร็จการศึกษา และ ช่วยให้ชาวค่ายได้ค้นพบตนเองว่าเหมาะจะเรียนในสาขาวิชาใด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อเพื่อนต่างโรงเรียนและนักศึกษาทีมงานของชมรมที่ควบคุมและดูแลตลอดทั้งค่าย 

 

นอกจากนี้ยังมีบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ ผลัดกันทำหน้าที่บรรยายถ่ายทอดศาสตร์ด้านวิศวกรรม เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาคารต้านภายใต้การดูแลของ อ.ดร. ชินพัฒน์  บัวชาติ โดยค่ายเปิดบ้านวิศวกรครั้งนี้มีลูกค่ายจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งหมด  8  โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 คน]]>