ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “นครเชียงตุง” เขียนโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดทำหนังสือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษ เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย และ นายธรรมนูญ นวมอนงค์ เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

]]>