นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและสูงอายุ Thailand Design Challenge 2011”

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับผู้พิการและสูงอายุ Thailand Design Challenge 2011” โดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ร่วมกับสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26มีนาคม 2554 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องบุษกร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย นายพชร ภูวศิริ นายอนุชา คะกุนา นายวินัย แก้วมาดี นายปฐมพงศ์ ฟูเกียรติวัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และนางสาวแสงเดือน โปธา นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมี อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง และอาจารย์ ดร.ณฐพงศ์ สว่างเมือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2"]นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มช.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [/caption]]]>