วิศวฯ เดินสายแนะแนวการศึกษาต่อแก่ นร. ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มช. และการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่ โรงเรียนลําปางกัลยาณี และโรงเรียนมัธยมวิทยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นำโดยคุณสุทัศน์ ขันเลข หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในปัจจุบันที่สังคมมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น  และเพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ รู้จักในสายงานด้านวิศวกรรม และเกิดแรงจูงใจ ในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/engineeringcmu/photos/?tab=album&album_id=1500151663336967

]]>