วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดงานแข่งรถลูกโป่ง ประจำปี 2559

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันรถขับเคลื่อนด้วยพลังลมลูกโป่ง โอกาให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์จากทฤษฎีทางวิศวกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม ฯ 266 คน จาก 12 สถาบัน ทีม โรงเรียนวารีคว้าแชมป์ไปครอง การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ประธานเปิดงาน คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นความสำคัญของการใช้หลักการทางวิศวกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ มุ่งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความคิดให้เกิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ มีทั้งหมด 266 จาก 12 ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนวิชัยวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และ 3 เป็นของโรงเรียนรังษีวิทยา รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1182 [caption id="attachment_12807" align="aligncenter" width="900" caption="วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดงานแข่งรถลูกโป่ง ประจำปี 2559"]วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดงานแข่งรถลูกโป่ง ประจำปี 2559[/caption]]]>