วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดแข่งขันจรวดน้ำ ประจำปี 2559

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ เปิดสนามให้นักเรียนประลองฝีมือสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม ฯ 243 คน  จาก 12 สถาบัน ทีมชนะ ได้แก่ โรงเรียนวารี และโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ การแข่งขัน ฯ มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริเวณสนามกีฬาฮ๊อกกี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดงาน คือ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา  ซึ่งจัดแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้แบบ Active Learning อันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด  เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาศักยภาพทางสมอง ส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันมีความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความมีวินัย และการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยเน้นความสำคัญของการใช้หลักการทางวิศวกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ มุ่งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความคิดให้เกิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม และรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมประลองจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ มีทั้งหมด 243 จาก 12 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โรงเรียนพระหฤทัย, โรงเรียนวิชัยวิทยา, โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์, โรงเรียนรังสีวิทยา, โรงเรียนสาธิต มช., โรงเรียนวารีเชียงใหม่, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ, โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม และโรงเรียนสารภีพิทยาคม ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนักเรียนจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ คว้าไป 3 รางวัลรวด คือ รางวัลชนะเลิศ รวมถึงรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ตกเป็นของทีม จากโรงเรียนพระหฤทัย รูปภาพเพิ่มเติม : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1184 [caption id="attachment_12810" align="aligncenter" width="900" caption="วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดแข่งขันจรวดน้ำ ประจำปี 2559"]วิศวฯ เครื่องกล มช. จัดแข่งขันจรวดน้ำ ประจำปี 2559[/caption]]]>