อ. ME รับรางวัลจากโครงการ Move World Together

อ.ดร.ชาย รังสิยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล The Great Supporter  จากโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ค่าย 3 ปี 4 ) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริภาพมนุษย์, กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์ โดยให้ไว้เพื่อชูเกียรติคุณของโรงเรียน องค์กรครูที่ปรึกษา และกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานีระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 รางวัล Move World Together

สำหรับโครงการ Move World Together (MWT) เกิดขึ้นจากการเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีภูมิคุ้มกัน (ความรู้ สติปัญญา ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกกรอบ สำนึกจิตอาสา) และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชุมชน รวมถึงสังคม โดยริเริ่มจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือรอเพียงคำแนะนำจากคนอื่นๆ เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านกระบวนการจัดหลักสูตรอบรมแก่แกนนำกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ยึดหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ไตร่ตรองเป็นระบบ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือสถาบันการศึกษาของตนต่อไป

]]>