เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติใน งานเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน : ทุ่งประจักษ์คุณงาม”

****************************** ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๔๐ ปี วิศวฯ (RTT) มช. ******************************

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ

  • รองศาสตราจารย์อิสรา ธีระวัฒน์สกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ธาดา นรากร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อาจารย์จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • นายชวลิต พรหมบุญ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • นายสุรทิน จอมมาวรรณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • นายประสาน เงากล้า สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป)
  • นายคุณาวุฒิ เทียมทอง สังกัดสำนักหอสมุด ประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
  •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กำหนดการ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.        ลงทะเบียน เที่ยว “ทุ่งประจักษ์คุณงาม” ตามรอยเท้า เล่ากิตติคุณ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.        คำนิยมเล่าขานสานความดี โดย คณบดี ๐๙.๒๐ – ๑๐.๑๕ น.        แบ่งปันสิ่งอันตรึงใจ “ฟังกันเถิดเรา… เรื่องเก่า เล่า (หน) หลัง” โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ คล่องพานิช, ผศ.เดชาวุฒิ จารุตามระ และคุณอัมพร เดียมขุนทด ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.        วีดิทัศน์ “แทนความคิดถึง”  และมหรสพชุดพิเศษ “สำแดงความคำนึง” ๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.        คติแสนดีจากพี่สู่น้อง ๑๑.๑๕ – ๑๑.๕๐ น.        มอบที่ระลึกกึกก้องประจักษ์คุณงาม ๑๑.๕๐ – ๑๒.๐๐ น.        เก็บภาพ “พร้อมหน้า” ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.        อิ่มหนำสำราญร่วมกัน ณ โรงเครื่องกล ๔ card3card2-2card4]]>