“เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน 2559 : ทุ่งประจักษ์คุณงาม” งานเกษียณตามฉบับวิศวฯ มช.

งานเกษียณฯ วิศวฯ.59คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2559 “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิดบรรยากาศงาน “ทุ่งประจักษ์คุณงาม” เพื่อแสดง มุฑิตาจิต และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรที่อุทิศแรงกาย ทุ่มเทแรงใจทำงานให้กับคณะฯ ด้วยดีจวบจนครบวาระการทำงาน เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559  เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

 

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 7 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์อิสรา ธีระวัฒน์สกุล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ธาดา นรากร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,อาจารย์จิรศักดิ์  วิลาสเดชานนท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,นายชวลิต  พรหมบุญ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ,นายสุรทิน  จอมมาวรรณ  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ,นายประสาน เงากล้า สังกัดสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (งานบริหารทั่วไป) และนายคุณาวุฒิ เทียมทอง สังกัดสำนักหอสมุด ประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้มีผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำนิยมแก่ผู้เกษียณฯทุกท่าน จากนั้นได้มีช่วงเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ ฟังกันเถิดเราเรื่องเก่า เล่า (หน) หลัง ได้รับเกียรติจาก อดีตคณาจารย์และบุคลากร เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนมุมมองการใช้ชีวิตทั้งในอตีต และปัจจุบัน

นอกจากนั้น ยังได้ฉายวีดีทัศน์ พร้อมการแสดงจากผู้แทนบุคลากรในชุด “แทนความคิดถึง” โดยมีผู้บริหาร ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่า และอดีตบุคลากร  เข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคั่งและอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศตามแบบลูกทุ่งบ้านนา

 ]]>