มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก

มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก

นายชนกันต์ จาตุรชาติ มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ดีมาก ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิศวกรรมเครื่องกล ในหัวข้อ การวิเคราะห์ขนาดของบ่อวัสดุหลอมเหลวในชิ้นงานโลหะโดยฟลักซ์ความร้อนอุณหภูมิสูงเคลื่อนที่เข้าใกล้ส่วนขอบมุมอิสระของชิ้นงาน โดยมี อาจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [caption id="attachment_1328" align="aligncenter" width="650" caption="มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก"]มหาบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ในระดับดีมาก[/caption]]]>