ผศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ผศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อบก.) ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล (ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูป) นอกจากนี้ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้เป็นหน่วยงานสำหรับให้คำปรึกษาประเภทนิติบุคคล ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล [caption id="attachment_1332" align="aligncenter" width="650" caption="ผศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"]ผศ.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์[/caption]]]>