อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว. (TRF Research Scholarจากสำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (Thailand Research Fund) โดยทั่วประเทศมีผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว 4 ท่าน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร เป็นคนเดียวในประเทศที่ได้รับทุนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อวิจัยที่ได้รับรางวัลคือ “ความซับซ้อนของปัญหาการวางป้ายบนกราฟบางอย่าง (The Complexities of Some Graph Labelings)” [caption id="attachment_1341" align="aligncenter" width="640" caption="อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว."]อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.[/caption]]]>