บรรยายพิเศษ"ใต้ร่มพระบารมี ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง" ส่งต่อแนวทางดำเนินชีวิตจากพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

อาจารย์พัลลภ สุวรรณมาลิก พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ไพศาล  จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการบรรยายพิเศษ “ใต้ร่มพระบารมี ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”  แก่อาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำรงชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนัก พร้อมดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอันดีที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรชาวไทยอยู่เสมอ โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาตลอดการบรรยาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ท่ามกลางบรรยากาศคับคั่งด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ตลอดจนผู้สนใจเข้ารับฟังแนวทางดำรงชีวิตหนนี้ กว่า 250 คน  ใต้ร่มพระบารมี ผู้เข้าร่วมฯ ให้สัมภาษณ์ถึงงานดังกล่าว “รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดในสมัยของรัชการที่ 9 พระองค์ทรงงานอย่างหนัก และทรงทำอะไรหลายอย่างให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการบรรยายพิเศษแบบที่จัดขึ้นนี้ เป็นสิ่งดีที่ควรจัดต่อไปอีกหลายครั้งแม้พระองค์สวรรคตไปแล้วก็ตาม เพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติ และพัฒนาประเทศชาติ รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ  ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินหลายสิ่งให้พวกเราทุกคนมีทุกวันนี้”นายศิรศักดิ์ โพทัพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   นางสาวภัณฑิรา กันทะทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  –“ได้เห็นสิ่งที่จากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงปฏิบัติไว้ และได้รับรู้อีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อน ได้รู้ว่าท่านทรงสร้างอะไรมามากมายขนาดไหน แม้วันนี้เรายังอายุแค่ 20 ปี แต่พระองค์ทรงงานมาแล้วตั้ง 70 ปี เราก็ได้รู้ได้เห็นพระราชกรณียกิจอีกหลายอย่างย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเกิด พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีมาก ความจริงแล้วอยากให้ท่านมีพระชนม์ชีพอยู่กับเรานาน ๆ แต่ก็ตระหนักว่าเป็นการทรมานพระราชวรกายมากกว่า อยากไปร่วมถวายอาลัย และสักการะพระบรมศพที่กรุงเทพ ฯ แต่ก็คงไปไม่ได้ งานครั้งนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้ได้แสดงความจงรักภักดีอีกแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องเดินทางไปไกล การมาร่วมงานในคณะฯ ก็ยังสามารถลงนามถวายอาลัยที่ใต้อาคาร 30 ปีด้วย และในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็จะขอน้อมเกล้าฯ ตอบแทนพระองค์โดยน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติ จะเป็นคนดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ค่ะ”       นางสาวฆายณีย์ นันตะรัตน์  นักวิจัย OASYS Research Group  –“รู้เป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง”  เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงเป็นผู้ริเริ่ม รู้สึกปลาบปลื้มในพระอัจฉริยภาพ ของพระองค์ ที่ทรงใส่พระทัยในชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกคน โครงการที่ทรงริเริ่ม ล้วนแล้วแต่ช่วยพัฒนาชีวิตเหล่าพสกนิกร ชาวไทยให้มีชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงใช้เวลาตลอด 70 ปีตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ ทรงงานอย่างหนักอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ อีกทั้งยังให้กำลังใจชาวไทยทุกคนเพื่อผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปด้วยดี และในฐานะประชาชนของพระองค์ สิ่งที่จะสามารถตอบแทนได้ คือ การน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ “การเป็นคนดีมีคุณธรรม” จะถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต ขอเป็นคนดี พร้อมสานต่อโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์ โดยการถ่ายทอด และเผยแพร่โครงการให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จัก อยากให้โครงการต่าง ๆ ที่ทรงเริ่มไว้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ หยาดเหงื่อทุกหยดของพระองค์ไม่ควรสูญเปล่า จะขอใช้ชีวิตเดินตามรอยเท้าของพ่ออย่างพอเพียง จะดำรงชีพโดยซื่อสัตย์ สุจริต  ตั้งใจทำงาน รวมถึงพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชนอย่างเต็มความสามารถต่อไป” ]]>