นักศึกษาวิศวฯคอมได้รับทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010

นักศึกษาวิศวฯคอมได้รับทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010

มหาวิทยาลัย Stanford มอบทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวะ มช. จำนวน 2 ทุน คือ นายณัฐพงษ์ สนธิคุณ และนายภควัต แสงเพชรวัฒนกุล เพื่อพัฒนา GoGo Board ชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010 นั้นเป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถในการพัฒนาผลงานในด้าน Hardware และ Software โดยผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ในการพัฒนาผลงาน เป็นเวลา 3 เดือน โดยทุนประเภทนี้ได้มอบให้กับนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก  โดยผู้มอบทุนจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้ได้รับทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับทุน หากผลงานได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย Stanford ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานยังสถาบันการศึกษาที่ให้ทุน ณ มหาวิทยาลัย Stanford มลรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา [caption id="attachment_1377" align="aligncenter" width="650" caption="นักศึกษาวิศวฯคอมได้รับทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010"]นักศึกษาวิศวฯคอมได้รับทุน Stanford Learning Fabrication Fellowship 2010[/caption]]]>