อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้นำผลงานการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นเชิงจำนวนของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเงินรางวัล จำนวน 250,000 บาท   และนำผลการวิจัย เรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ” คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการนำผลงานเสนอเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 โดยได้รับการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับรางวัล เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 [caption id="attachment_1394" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554"]อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554[/caption]]]>