ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE

ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member ของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการและวิชาชีพชั้นนำของโลกที่มีสมาชิกเกือบสี่แสนคนจากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ Senior Member ของ IEEE จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งสิทธิพิเศษอีกหลายอย่างจาก IEEE การเป็น Senior Member ของ IEEE นับว่าเป็นเครื่องหมายแสดงการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความสำเร็จทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดย ผศ.ดร.ศันสนีย์ ได้ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติหลายชิ้นและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง ได้ทุ่มเทให้แก่แวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นกรรมการจัดการประชุม พร้อมทั้งเป็นประธานกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกหลายครั้ง ผศ.ดร.ศันสนีย์ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความให้แก่วารสารทางวิชาการชั้นนำของโลกอีกหลายฉบับ เป็นกรรมการใน Fuzzy Systems Technical Committee ของ IEEE Computational Intelligence Society ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล และส่งเสริมในการทำวิจัย พัฒนา การศึกษา และความเข้าใจเกี่ยวกับ Fuzzy Systems Technology รวมทั้งการสร้าง Fuzzy System Theory และการประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็น Associate Editor ของ IEEE Transactions on Fuzzy Systems ซึ่งวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันอีกด้วย [caption id="attachment_1412" align="aligncenter" width="650" caption="ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE"]ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ได้รับเลื่อนสถานะภาพสมาชิกเป็น Senior Member จาก IEEE[/caption]]]>