นศ. IE คว้ารองแชมป์ Arena Simulation Contest 2017

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการแข่งขัน  Arena Simulation Contest 2017 ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด และ RockWell Automation วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกระดับมีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในการสร้างแบบจำลองผ่าน Arena Simulation Software ประยุกต์แก้ปัญหาทางธุรกิจ ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น การลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มผลผลิตหรือปรับระดับการให้บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังได้รับความรู้ ทักษะ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้ทฤษฏี รวมถึงเทคนิคแก้ปัญหาแบบจำลอง กรณีศึกษาหรือโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันนี้เป็นโจทย์เดียวกับการแข่งขัน IISE / ARENA STUDENT SIMULATION COMPETITION ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดการการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปีมานานกว่า 15 ปี โดยปีนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย
  • นางสาวธัญนันท์ สุภาวรรณ
  • นายศักรินทร์ งิ้ววิจิตร
  • นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว
  • นางสาวสุทธิดา ขัดงาม 
  • นางสาวสุจิตรา ปัญเชื้อ
โดยมี ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ และ ผศ.ดร.วริษา สิทธิพานิช เป็นผู้ให้คำปรึกษา
]]>