วิศวฯ จัดงานทำบุญรับปีใหม่ พร้อมเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีบุคลากร

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะฯ จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.   งานดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ในเวลา 07.30 น. คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเดินทางไปยังวัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบสานไว้ซึ่งธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน   ต่อมาในเวลา 11.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่บุคลากร  ผู้มีผลงานโดดเด่นในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มจากการมอบรางวัล Gear Award 2016 เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่รังสรรค์งานวิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมผลิตผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตามนโยบายของคณะฯ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการนำผลงานทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารประกอบการประชุมระดับนาชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS อย่างต่อเนื่อง โดยประธานในพิธี คือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด 5 ประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 – 2559 ได้แก่

  1. Best Publication: รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลสากล (SCOPUS) ประจำปี 2558  จำนวน 3 รางวัล คือ
นักวิจัยรุ่นใหม่ :อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพาณิช : ภาควิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม นักวิจัยรุ่นกลาง :รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ : ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล นักวิจัยอาวุโส :รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ : ภาควิชาวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม
  1. Best Citation : รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ใน SCOPUS รวมสูงสุดประจำปี 2558 (5 อันดับ :โดยตัดการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ของผู้เขียนออก) ดังนี้
อันดับ 1 : ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล : ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล
อันดับ 2 : รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย  เปรมฤดีปรีชาชาญ : ภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า
อันดับ 3 : ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ  เกียรติศิริโรจน์ : ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล
อันดับ 4 : รองศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์ : ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล
อันดับ 5 : รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน : ภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า
   
  1. Best Grant Budget : รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากงบประมาณที่ได้รับจริงสูงสุด ในปีงบประมาณ 2558 (5 ลำดับ) ได้แก่
อันดับ 1 :ผศ.วงกต  วงศ์อภัย  : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อันดับ 2 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อันดับ 3 :รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อันดับ 4 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อันดับ 5 :รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 
  1. Best Overhead Budget : รางวัลนักวิจัยที่มีเงินค่าบริหารโครงการเข้าจริงสูงสุดในปีงบประมาณ 2558 (5 ลำดับ : เฉพาะที่จัดสรรเข้าคณะฯ และภาควิชา) ดังนี้
อันดับ 1 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  พิชยาพันธ์ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อันดับ 2 :ผศ.วงกต วงศ์อภัย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อันดับ 3 :รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อันดับ 4 :รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ตัณฑกิตติ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อันดับ 5 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 
  1. Research Excellence: ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นรางวัลผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Scopus เมื่อเทียบกับสาขาเดียวกันที่เปิดสอนในประเทศ ในปี 2557 โดยนำบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (Journal) ซึ่งปรากฏบน Scopus มาเป็นเกณฑ์การวัดผล แล้วเปรียบเทียบกับบทความของสถาบันชั้นนำในประเทศที่มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
หลังจากพิธีเชิดชูเกียรติสิ้นสุด ได้มีการแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมแนะนำบุคลากรใหม่ ที่เข้าทำงานในปี 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช. โดยมีคณาจารย์รวมถึงบุคลากรเข้าร่วมกว่า 80 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1  : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1242 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2  : http://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1243]]>