เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16 ซึ่งมีการบรรยาย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “นักวิจัยจ๋า นักบริหารโครงการบริการวิชาการ และนัก USR” ขึ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ  ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย 

 
ในการนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมงาน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ โทร.44176-7 หรืออีเมล์: researchnews@eng.cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 มีกำหนดการดังนี้
 
กำหนดการ
วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16 “นักวิจัยจ๋า นักบริหารโครงการบริการวิชาการ และนัก USR”
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
  • 10.15 – 10.30 น. กล่าวเปิดการบรรยาย วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 16 : นักวิจัยจ๋า นักบริหารโครงการบริการวิชาการ และนัก USR โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
  • 10.30 – 12.00 น.เสวนาหัวข้อ “นักวิจัยจ๋า นักบริหารโครงการบริการวิชาการ และนัก USR”
วิทยากร 1. อาจารย์ ดร.นพดล กรประเสริฐ  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในหัวข้อ แนวทางการทำงานวิจัย ให้ประสบความสำเร็จ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ แนวทางการทำโครงการบริการวิชาการ ให้ประสบความสำเร็จ 3. อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้าหน่วยวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ แนวทางการทำโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (USR) ให้ประสบความสำเร็จ
ผู้ดำเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
 
  • 12.00 น. เป็นต้นไป   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
]]>