อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.ปี 2560 สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัดให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ จะทำการวิจัยในเรื่องโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) ซึ่งเป็นการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ (graph theory) และทฤษฎีคอมพิวเตอร์ (theoretical computer science) ในการวิเคราะห์ปัญหา อนึ่ง รางวัลเมธีวิจัย สกว. ในครั้งนี้สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัยต่อเนื่องจากทุนเมธีวิจัย สกว. ที่รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตรได้รับครั้งแรกในปี 2554 โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี]]>