ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล จาก Entrepreneurship Education (3 Day Startup Bootcamp) ครั้งที่ 1

การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ครั้งที่ 1 : 3 Day Startup Bootcamp จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก  เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ มช.ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัย แห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ รวมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นแก่นักศึกษา โดยมีแก่นของการดำเนินค่ายผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม pitching ของค่ายที่ 1 ได้แก่

ลำดับ ชื่อ – สกุล คณะ/ ภาควิชาฯ

รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  40,000 บาท

1 สัญญา พันธ์แจ่ม วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
2 จักรกฤษณ์ อินทนะ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3 ภัทร ปราชญ์วิทยาการ วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
       

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 30,000 บาท

1 ชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
2 ลลิตา สุริยา ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
3 พสธร สมจิต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
4 พัชรกมล สมิตะพินทุ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5 พระพร พรมวังขวา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6 นรินทร์  วัฒนะศิริ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 20,000 บาท

1 ปาณิศา พึ่งพา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2 เบญจวรรณ กันทะแก้ว วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3 อรรถชัย  วงค์ชัย เกษตรศาสตร์/พืชไร่
4 ณัฐภัทร อยู่ภู วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5 ณัฐนันท์ ประเวชจิต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6 นันทพัทธ์ สังข์ทองพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
7 นพพล ทวีสุข วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       

รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท (รางวัลที่ 1)

1 กชพร น้อยเกริกกิจ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2 อลงกรณ์ รัตนศิลา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
3 ยอดนาง สุจริต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
4 เสาวลักษณ์ จุมพรม วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
5 ศราวุธ นรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
6 รัตน์พงศ์ อริยะ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       

รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท

1 สิรเลิศ ลอดแก้ว วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
2 คณิต สูตรเลข วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
3 ชุติภัทร ฉิมพาลี วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
4 กฤษณัฐ ชนานุวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
5 สิรดนัย อัศวพิชญโชติ วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
6 สันติพงษ์ ฝั้นถา คณะวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
7 ชินโชค รัฐกุล วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
  สำหรับกิจกรรมรอบต่อไป จะมี Theme ดังนี้
  • ค่ายที่ 2 Aging Society                            ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560
  • ค่ายที่ 3 Food and Health Innovation           ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560
  • ค่ายที่ 4 Technology  disrupt agriculture      ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560
  • ค่ายที่ 5 Society problem                          ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 Day Startup Bootcamp นี้จะได้รับการเสริมสร้างพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ ทราบถึงแนวคิดและกระบวนการในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ลองทำกิจกรรม Pitching เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ คือ เรียนรู้ถึงชีวิตของการเป็น Startup เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เรียนรู้วิถีนักธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) พร้อมทั้งการสำรวจตลาดเพื่อทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ผ่านการปฏิบัติจริง วิธีการหารายได้ และการคำนวณค่าใช้จ่าย และ การ Raise Fund การ Pitching desk และจำลองสถานการณ์การ Pitching และอภิปรายถึงสาเหตุตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ Pitching  โดยมีคาดหวังให้นักศึกษามีความพร้อมในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจแบบ Startup มากขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/eUNe5SBycUMJr2jx2 (ค่าย 2 สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) หรือสอบถามเพิ่มเติมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์053-942088-91 ต่อ 208]]>