นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัล Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award จากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017

ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ  Water Level Prediction Using Artificial Neural Networks with Particle Swarm Optimization Model” โดย นางสาวพรนภา ปัญญาดี นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอวิธีทำนายระดับน้ำเพื่อเตือนภัยน้ำป่า โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค ให้ได้ซึ่งผลการทำนายที่แม่นยำในเวลารวดเร็ว ตัวระบบสามารถเรียนรู้สภาพลำน้ำของพื้นที่เสี่ยงภัยได้เอง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียจากการเกิดน้ำป่าได้ ผลงานวิจัยนี้ เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงราย (www.CRflood.com) ซึ่งออกแบบและติดตั้งสถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำในพื้นที่ 9 อำเภอเสี่ยงภัยน้ำป่าในจังหวัดเชียงราย มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องและใช้งานจริงมากกว่า 3 ปี Credit ภาพถ่าย: หนังสือพิมพ์ Melaka Mu นักวิจัยคณะวิศวฯ มช. รับรางวัล Best Paper Award และ Melaka Green ICT Paper Award จากประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Icoict 2017 ]]>