ลงนาม MOU มช.–กฟผ. ฉบับที่ 6 สานต่อเจตนารมณ์พัฒนางานวิจัยใช้จริง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า สร้างบุคลากรมืออาชีพร่วมกัน

เพื่อหาแนวทางร่วมในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า และด้านวิศวกรรมของ กฟผ. รองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ผู้ลงนาม ได้แก่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์  และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี  ผู้ลงนามฐานะพยาน คือ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ (ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กฟผ.-มช.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร กฟผ. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  รวมถึงผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ อาจารย์ผู้ทำงานวิจัยโครงการฯ และบุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอเกียรติยศ 36 ปี ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. บันทึกความเข้าใจดังกล่าวนับเป็นฉบับที่ 6 โดย กฟผ. – มช.มีความร่วมมือกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีใจความสำคัญ คือ  สร้างความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่าย พัฒนาบุคลากรของ กฟผ. และ มช.        ตลอดจนส่งเสริมให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐรวมถึงเอกชนทั้งในและต่างประเทศ]]>