วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand ผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนจาก กฟภ.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้ง Student Branch IEEE Power & Energy Society -Thailand โดย รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ เป็นผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เข้ารับมอบเงินสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก IEEE และ PES จากผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ]]>