แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช โอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุท ไชยจารุวณิช  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานทางวิชาการ ดังนี้

  1. Coating Techniques for Biomaterials: A Review
  2. Effect of Binder/Plasticizer Ratios in Aqueous-Based Tape Casting on Mechanical Properties of Bovine Hydroxyapatite Tape
  3. Optimal Conditions for Tape Casting of Hydroxyapatite
  4. Preparation and Characterisation of Cattle Bone Based Hydroxyapatite Implant Coatings Using Electrostatic Spray Deposition
เอกสารประกอบการสอน
  • รหัสวิชา 255210 รายวิชา Industrial Metallurgy
]]>